داده های محافظه کاری اسری و هب (٢٠١٧) سال های 1393 تا 1397

تومان200,000

توضیحات

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

1-9-1- متغیر وابسته

محافظه کاری حسابداری:

محافظه کاری حسابداری شامل محافظه کاری شرطی و غیرشرطی هستند.برای اندازه گیری محافظه کاری شرطی از مدل بال و شیواکومار 2005 استفاده شده است(موتاکین و همکاران)

 

در این تحقیق از دو روش زیر استفاده شده است:

 

وهمچنین روش دیگر برای اندازه گیری محافظه کاری، استفاده از شاخص های زیر که برگرفته از مدل اسری و هب (٢٠١٧) می باشد استفاده شده است:

1.حساب های دریافتنی غیر عادی(AbRec)

حساب های دریافتنی

جمع دارایی ها

تغییرات فروش

باقیمانده مدل فوق بیانگر حساب های دریافتنی غیر عادی شرکت است و از آن جایی که محافظه کاری تمایل به کاهش ارزش دارایی ها دارند از قرینه باقیمانهده این مدل(DRec) به عنوان شاخصی از محافظه کاری استفاده می شود.

2.بدهی های تجاری غیرعادیAbDebt trade)):

  

جمع دارایی ها

بهای تمام شده کالای فروش شده

باقیمانده مدل فوق بیانگر حساب های پرداختنی غیرعادی است و از آنجایی که محافظه کاری تمایل به افزایش بدهی ها دارد از این متغیر به عنوان شاخصی از محافظه کاری استفاده می شود.

 

3.هزینه استهلاک غیر عادی(AbDep):

 

هزینه استهلاک

جمع دارایی ها

دارایی های ناخالص غیرجاری

باقیمانده مدل فوق بیانگر هزینه استهلاک غیرعادی است و از آنجایی که محافظه کاری تمایل به افزایش هزینه ها دارد از این متغیر به عنوان شاخصی از محافظه کاری استفاد می شود.

جمع سه شاخص فوق بیانگر معیار محافظه کاری در این پژوهش است:

Con-index=AbRec + AbDebt – trade + AbDep

 

 

ACC = اقلام تعهدی: عبارت است از تفاوت سود خالص قبل اقلام مترقبه و جریان های نقدی عملیاتی بعلاوه هزینه استهلاک.

CFLO = جریان نقدی عملیاتی : براساس ارزش دفتری کل دارایی ها در ابتدای سال مالی محاسبه می شود.

DCFLO = متغیر دامی است که درصورتی که جریان نقدی عملیاتی منفی باشد 1 و در غیر اینصورت 0 در نظر گرفته می شود.

برای محافظه کاری غیر شرطی از مدل باسو (1997) استفاده شده است. باسو (1997) با بهره گيري از مدل پيشهادي خود دريافـت كـه عـدم تقـارن سود در انعكاس اخبار خوب و اخبار بد، به درجه هاي متفاوتي از پايداري منجر مي شود.

 

OPPROFit = β0 + β1DRti + β2 BRAti + β3DRti×BRAit+ e                                                         (1)

OPPROF  : سود خالص قبل از اقلام غير مترقبه؛

DRit  : متغير دامی است اگر نرخ بازده سهام شرکت منفی باشد 1 و در غير اين صورت صفر است؛

BRAit  : نرخ بازده سهام شركت (موتاکین و همکاران، 2019).

 

1-9-2- متغیر مستقل

دوره تصدی مدیر عامل (CFOTEN): تعداد کلی سالهایی را که مدیرعامل در موقعیت مدیرعاملی در سازمان بوده است اندازه گیری می شود و با استفاده از لگاریتم های طبیعی تبدیل می شود (موتاکین و همکاران، 2019).

سطح دانش مدیرعامل (EDUCATION): برمبنای نوع مدرک مدیرعامل(دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری) رتبه داده می شود بطورمثال به مدرک دیپلم 1 داده می شود ، فوق دیپلم2 ،لیسانس3 ،فوق لیسانس4 ،دکتری5  (نان هو وهمکاران،2017)

 

1-9-3-متغیرهای کنترلی

  • استقلال هیئت مدیره(BIND)برابر است با نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیئت مدیره(موتاکین و همکاران2019)
  • اندازه شرکت (SIZE): با لگاریتم ارزش بازار حقوق صاحبان سهام اندازه گیری می شود. (موتاکین و همکاران، 2019)
  • اهرم مالی (Leverage): برابر با جمع بدهی ها تقسیم بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام است. (موتاکین و همکاران، 2019)
  • نوسان بازده سهام (Return Volatility): انحراف معیار بازده سهام شرکت از زمان t تا t-2 (موتاکین و همکاران، 2019)
  • نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام (Market-to-book ratio ): در ابتدا ارزش دفتري سهام عادي شركت با استفاده از اطلاعات آخرين ترازنامه تعيين مي شود. آنگاه ارزش بازار سهام بوسيله ضرب كردن آخرين قيمت بازار سهام عادي در تعداد سهام منتشره، مشخص مي شود.((سپس ارزش بازار حقوق صاحبان سهام بر ارزش دفنری آن تقسیم می شود تا این نسبت بدست آید)) (موتاکین و همکاران، 2019).
  • فرصت رشد(MTB): فرصت های رشد، برابر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری است (ملازاده و همکاران، 1395).